Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária poskytuje domácim a zahraničným klientom právne služby vo  všetkých oblastiach práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a orgánmi verejnej správy, ako aj pri rokovaniach s obchodnými partnermi.

Svoju činnosť kancelária rozvíja najmä v oblasti občianskeho práva hmotného a  procesného a obchodného práva. Poskytovaním konzultácií, spracovávaním právnych rozborov a poskytovaním právnych služieb pri vypracovávaní zmluvných dokumentov a listín o právnych úkonoch, dôkladne rešpektujúc vôľu ich účastníkov, s prvoradým cieľom zabezpečenia práv a oprávnených záujmov klienta v súlade s jeho cieľmi a  požiadavkami, sleduje kancelária bezkonfliktný priebeh právnych vzťahov. Kancelária poskytuje aj právnu pomoc založenú na efektívnom zastupovaní klientov pri vedení sporovej agendy.

V rámci činností v oblasti obchodného práva zabezpečuje kancelária aj úplný servis spojený s právom obchodných spoločností vrátane zakladania obchodných spoločností, zmien v obchodných spoločnostiach a ich zrušenia. Poskytovaný servis zahŕňa aj efektívne zastupovanie klientov na obchodnom registri vrátane zabezpečenia bežnej agendy spočívajúcej v obstarávaní výpisov z obchodného registra, živnostenského registra a z registra trestov.

Kancelária zabezpečuje aj styk s notárskymi, katastrálnymi a exekútorskými úradmi.

Na zabezpečenie kvalitného právneho servisu využíva kancelária moderné komunikačné prostriedky a výpočtovú techniku.

AK Šimko Legal, s.r.o. zodpovedá za výkon svojej činnosti majetkom celej spoločnosti. V zmysle platných právnych noriem je pre prípady vzniku zodpovednosti za škodu pri poskytovaní právnych služieb poistená na sumu 1,500.000,- EUR za každého advokáta – spoločníka spoločnosti.