Odmena za poskytnutie právnych služieb

Výška odmeny za právne služby poskytované advokátskou kanceláriou vychádza z ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.Konkrétna výška odmeny vychádza zo znenia uvedenej vyhlášky a závisí od rozsahu poskytovaných právnych služieb podľa dohody kancelárie a klienta.

Po oboznámení sa s podstatou problematiky oznámi kancelária potenciálnemu klientovi orientačnú výšku odmeny za predpokladané právne služby.

Podľa dohody s klientom po ukončení zadanej úlohy advokátska kancelária predloží klientovi podrobné vyúčtovanie všetkých vykonaných úkonov právneho poradenstva.