Poskytované právne služby

Advokátska kancelária sa zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb:
 
V oblasti obchodného práva:

komplexný právny servis pri založení, zmenách aj zániku obchodných spoločností a  družstiev (vypracovanie podkladov, príprava, zabezpečenie a realizácia valných zhromaždení) vrátane zastupovania pred obchodným registrom a živnostenským registrom, príprava, vyhotovovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, listín o právnych úkonoch a iných podaní,poskytovanie právneho poradenstva pri príprave rokovaní s obchodnými partnermi, komplexný servis v oblasti konkurzného práva, najmä vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu (vyrovnanie), zastupovanie v konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, zastupovanie na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov či rokovaniach veriteľského výboru, vypracovanie incidenčných žalôb a zastupovanie v incidenčných sporoch, dohliadanie na efektívnosť speňažovania konkurznej podstaty, ako aj vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu samotným dlžníkom, zastupovanie voči predbežnému správcovi, správcovi konkurznej podstaty a konkurznému súdu, po ukončení konkurzu zabezpečenie výmazu spoločnosti z obchodného registra,

 

V oblasti občianskeho práva hmotného:

zastupovanie v oblasti dedičkého práva, zabezpečenie prevodu nehnuteľností vrátane rokovaní s potenciálnym účastníkom zmluvy, príprava a vypracovanie zmlúv, zastupovanie pred katastrálnym úradom, právny servis súvisiaci s nájmom nehnuteľností a zabezpečovacími inštitútmi, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti,príprava, vyhotovovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, listín o právnych úkonoch a iných podaní,poskytovanie právneho poradenstva pri príprave rokovaní s  obchodnými partnermi,

 

V oblasti občianskeho práva procesného:

komplexný právny servis súvisiaci s vymáhaním pohľadávok vrátane mimosúdneho riešenia sporov, vypracovania žalôb, zastupovania pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi, vypracovania návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovania voči exekútorom, zastupovanie v konkurzných konaniach,

 

V oblasti pracovného práva:

vypracovávanie pracovných zmlúv a iných pracovno-právnych dokumentov, interných pracovných noriem, poradenstvo a zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov vo vzájomných vzťahoch a v konaniach pred súdom,

 

V oblasti práva cenných papierov, zmenkového, šekového a daňového práva:

právny servis emisie cenných papierov, príprava zmlúv o nakladaní s cennými papiermi, realizácia zabezpečovacích inštitútov, ktorých predmetom sú cenní papiere, zastupovanie voči Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR a Úradu pre finančný trh, vyhotovenie zmeniek a šekov, prevody na tretie osoby, uplatňovanie a vymáhanie nárokov z nich, zabezpečenie daňového a účtovného poradenstva skúsenými odborníkmi v danej oblasti, zastupovanie voči daňovým orgánom a v prípadných sporoch.