zastupovanie v oblasti dedičského práva, zabezpečenie prevodu nehnuteľností vrátane rokovaní s potenciálnym účastníkom zmluvy, príprava a vypracovanie zmlúv, zastupovanie pred katastrálnym úradom, právny servis súvisiaci s nájmom nehnuteľností a zabezpečovacími inštitútmi, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti,príprava, vyhotovovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, listín o právnych úkonoch a iných podaní,poskytovanie právneho poradenstva pri príprave rokovaní s  obchodnými partnermi,

V oblasti občianskeho práva procesného:

komplexný právny servis súvisiaci s vymáhaním pohľadávok vrátane mimosúdneho riešenia sporov, vypracovania žalôb, zastupovania pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi, vypracovania návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovania voči exekútorom, zastupovanie v konkurzných konaniach,