komplexný právny servis pri založení, zmenách aj zániku obchodných spoločností a  družstiev (vypracovanie podkladov, príprava, zabezpečenie a realizácia valných zhromaždení) vrátane zastupovania pred obchodným registrom a živnostenským registrom, príprava, vyhotovovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, listín o právnych úkonoch a iných podaní, poskytovanie právneho poradenstva pri príprave rokovaní s obchodnými partnermi, komplexný servis v oblasti konkurzného práva, najmä vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu (vyrovnanie), zastupovanie v konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, zastupovanie na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov či rokovaniach veriteľského výboru, vypracovanie incidenčných žalôb a zastupovanie v incidenčných sporoch, dohliadanie na efektívnosť speňažovania konkurznej podstaty, ako aj vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu samotným dlžníkom, zastupovanie voči predbežnému správcovi, správcovi konkurznej podstaty a konkurznému súdu, po ukončení konkurzu zabezpečenie výmazu spoločnosti z obchodného registra,